Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Najem kserokopiarek dla 4 Oddziałów ZUS obsługiwanych przez Centrum Serwisu Informatycznego – Region 7. Przedmiotem zamówienia jest najem łącznie 104 sztuk kserokopiarek o następujących parametrach technicznych: Typ A - prędkość minimalna 25 kopii A4 na minutę, format papieru A5R-A3, wyposażone w automatyczny podajnik dokumentów z rewersem, drukarkę sieciową, kolorowy skaner sieciowy, dysk twardy, gniazdo USB (skanowanie do USB, wydruk z USB), duplex jednoprzebiegowy, sorter elektroniczny, wyświetlacz ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 38 szt. krzeseł obrotowych oraz 30 szt. stołów konferencyjnych (ze składanymi nogami) w budynku ZUS Oddział w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45. 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który szczegółowo został określony w części II specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy określonymi w części IV SIWZ. 3. Zamówienie zakwalifikowano zgodnie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy. Rodzaj zamówienia: dostawy. Tryb: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia nie przekracza równowartosci kwoty 134000 euro. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, zmontowanie i ustawienie mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy i podległych temu Oddziałowi jednostek organizacyjnych. Zamówienie obejmuje w szczególności sprzedaż: ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa artykułów biurowych dla I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Radomiu i Oddziału ZUS w Siedlcach. część nr 1 (I O/ZUS)- 58 poz. asortymentu częśc nr 2 (II O/ZUS)- 69 poz. asortymentu część nr 3 (III O/ZUS)- 115 poz. asortymentu częśc nr 4 (O/ZUS Radom)- 63 poz. asortymentu częśc nr 5 (O/ZUS Siedlce)- 80 poz. asortymentu część nr 6 (III O/ZUS)- 3 poz. asortymentu W zakresie części 1,2,3,4 oraz 5, Zamawiający deklaruje poziom realizacji zamówienia w wielkości ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Oddziałów ZUS w Olsztynie i Płocku 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części zamówienia: Część nr 1: dostawa i montaż mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Olsztynie oraz Inspektoratu ZUS w Lidzbarku Warmińskim; Część nr 2: dostawa i montaż mebli do pokoi gościnnych w Inspektoracie ZUS w Lidzbarku Warmińskim; Część nr 3: dostawa ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla pracowników: I Oddziału ZUS w Poznaniu z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 12, dla kadry kierowniczej II Oddziału ZUS w Poznaniu i pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełniących funkcję Społecznych Inspektorów Pracy. Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych określonych w art. 2 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie składa się z 3 części: Część I - Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników I Oddziału ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych i naprawczych w pomieszczeniach archiwum i gabinetach lekarskich w Oddziale ZUS w Jaśle przy ul. Rynek 18B 1.Zakres zamówienia obejmuje: - przygotowanie i utrzymanie terenu budowy, - rozbiórka istniejących wierzchnich warstw posadzek i okładzin ściennych, - zabudowy, obudowy, ścianki z płyt g-k, - przygotowanie i oczyszczenie podłoża, - wzmocnienie podłoża poprzez zagruntowanie, - wykonanie wylewki ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wraz z ościeżnicami w Inspektoracie ZUS w Krośnie ul. Bieszczadzka 5 Zakres zamówienia obejmuje: -przygotowanie i utrzymanie terenu budowy, -demontaż istniejącej stolarki wraz z ościeżnicami, - montaż stolarki drzwiowej – drzwi stalowe antywłamaniowe -wykonanie szpalet Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar. CPV 45421131-1 instalowanie drzwi 45111100-9 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ergonomicznych biurek oraz ram do biurek z elektryczną regulacją wysokości dla potrzeb Centrum Obsługi Telefonicznej w Oddziale ZUS w Siedlcach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
przetarg nieograniczony pn.: ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ODDZIAŁÓW ZUS W BYDGOSZCZY, GDAŃSKU, SŁUPSKU I TORUNIU. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.95.00-5, 30.19.97.92-8, 39.24.12.00-5, 39.29.25.00-0, 22.81.50.00-6, 22.81.60.00-3, 22.85.00.00-3, 24.91.00.00-6, 30.14.51.00-8, 30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1, 33.76.40.00-3, 35.12.34.00-6, 39.22.21.20-1, 39.51.31.00-2, 39.54.11.20-3, 39.54.11.30-6. Rodzaj zamówienia: dostawy Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup systemu do monitorowania AD. I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę i instalację w C/ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3,5 oprogramowania do monitorowania i rejestrowania zmian w obiektach Active Directory (usługi katalogowej dla systemów Windows wykorzystywanej przez Zamawiającego) dla 35 000 kont, 2) wykonanie projektu technicznego dotyczącego wszystkich wymaganych funkcjonalności, 3) pełne wdrożenie wszystkich wymaganych funkcjonalności, 4) wykonanie testów funkcjonalnych, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 138 sztuk niszczarek biurowych do Centrali i Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zapewnienie ich 36 miesięcznej gwarancji. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30191400-8 – niszczarki Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu napraw urządzeń drukujących wraz z wymianą części zamiennych, eksploatowanych w: 1) I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 i podległych jednostkach organizacyjnych, który posiada 427 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, 1 drukarkę kodów kreskowych i 35 faxów - Część I; 2) II Oddziale ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31 i podległych jednostkach organizacyjnych, który posiada 416 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 EURO p.n.: „Wymiana wykładzin dywanowych i pcv wraz z malowaniem pomieszczeń biurowych i korytarzy na V piętrze w budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33”. Zakres robót: demontaż istniejącej wykładziny dywanowej/pcv, listew przyściennych oraz listew progowych, skucie luźnej i skruszałej posadzki cementowej, uzupełnienie posadzki cementowej, warstwy wyrównujące, ułożenie nowej wykładziny dywanowej/pcv wraz z cokolikami, montaż nowych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych z w zakresie: 1. ITIL Intermediate Service Operation Lifecycle lub równoważne - liczba uczestników szkolenia 4 osoby - czas trwania szkolenia 3 dni 2. ITIL Foundation lub równoważne - liczba uczestników szkolenia 19 osób w dwóch grupach (10 i 9 osób w grupie) - czas trwania szkolenia 3 dni Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych . Za równoważne ...