Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Miejsca realizacji zamówienia i aktualny stan instalacji: 1) Miejscem realizacji zamówienia jest taras na X piętrze budynku B Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29. 2) Powierzchnia tarasu wynosi około 140 m2. Taras okala pasem średniej szerokości 140 cm ściany zewnętrzne X piętra budynku. Posadzka tarasu wyłożona jest płytkami gresu. Odwodnienie tarasu stanowią 4 wpusty tarasowe (podciśnieniowy system PLUVIA). 2. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych, kasetonowych, kanałowych w ilości 33 szt. dla Oddziału ZUS w Jaśle i Inspektoratów ZUS w Krośnie, Dębicy i w Sanoku oraz demontaż 17 szt. Moc chłodniczą oraz szczegółową lokalizację pomieszczeń, typ i ilości klimatyzatorów określono w punkcie 2 rozdziału III SIWZ. CPV 39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku I/ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 37/39 oraz jego dostosowanie do przepisów ppoż.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą dwa zadania: Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku I/ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 37/39, w zakres którego wchodzi: a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku w technologii BSO ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Oddziału ZUS we Wrocławiu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba zadań – 11). Zadanie nr 1 – A. MS 6293 – Troubleschooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise, B. MS 50322 – Configuring and Administering Windows 7, C. MS 50331 – Windows 7 Enterprise Desktop Support Technician, D. MS 6425 – Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services. Zadanie nr 2 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie gruntu pod projektowane drogi i parkingi przy ulicy Lipiec Reymontowskich 11. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 2.1. Usunięcie nasypów niebudowlanych w miejscu projektowanych ulic i parkingów. 2.2. Wykonanie materaca z piasku gruboziarnistego lub pospółki przy jednoczesnym zastosowaniu geotkaniny 100 x 100 KN/m. Materac wykonać należy jako dwuwarstwowy po 20 cm każda warstwa zgodnie z „Dokumentacją projektową wzmocnienia gruntu pod projektowane ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków Funduszy oraz rachunków ZUS i realizacja wypłat masowych. Przedmiotem zamówienia jest: 1) otwarcie i prowadzenie dla jednostek Zamawiającego (dalej: „Jednostki”) rachunków skonsolidowanych: a) Funduszy i. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „FUS”), ii. Funduszu Emerytur Pomostowych (dalej: „FEP”), b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ZUS”); 2) realizacja płatności masowych dotyczących wypłaty świadczeń w ciężar rachunków ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa zamówienia: Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach oraz utrzymanie terenów wokół obiektów Oddziału ZUS w Gdańsku i terenowych jednostek organizacyjnych. Krótki opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych przyległych do obiektów w następujących jednostkach organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku: 1) Obiekt Oddziału ZUS Gdańsk ul. Chmielna ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS. 1.Przedmiotem postępowania jest realizacja na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w: Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Jaśle, Nowym Sączu, Rzeszowie, Tarnowie, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Słupsku, Biłgoraju, Kielcach, Lublinie, Radomiu, Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy, Pile, Poznaniu I, Poznaniu II, Toruniu, Łodzi I, Łodzi II, Płocku, Tomaszowie Mazowieckim, Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji klimatyzacji w II Inspektoracie ZUS we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 36, obejmująca: a) montaż nowego układu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na I piętrze, b) wymianę starych układów chłodzenia i klimatyzatorów na nowe. c) wykonywanie (w okresie gwarancyjnym) przeglądów konserwacyjnych zamontowanych urządzeń. 1. Przewiduje się etapowe wykonanie, rozruch i przekazanie instalacji klimatyzacji Zamawiającemu: I etap: montaż ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
II: Przedmiot zamówienia II.1)Opis: II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Sprzątanie obiektów oraz terenów przyległych do obiektów jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Słupsku. II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług. Usługi: Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu dodatkowych świadczeń pracowniczych zawierających świadczenia sportowo - rekreacyjne realizowane w obiektach Partnerów Wykonawcy o zróżnicowanym charakterze obejmującym minimum: baseny, sauny, siłownie, kluby fitness, szkoły tańca, zajęcia aerobic/fitness, pilates, aqua aerobic, sztuki walki, taniec, joga, nordic walking, crossFit, indor cycling, lodowisko (w okresie zimowym), itp. Przedmiotem zamówienia będą objęci pracownicy Oddziału ZUS ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1) Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację instalacji TVd w budynkach Oddziału ZUS w Białymstoku, zgodnie z dokumentacją techniczną rozumianą jako projekt techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. 2) Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie systemu telewizji dozorowej w technologii IP z wykonaniem nowego okablowania oraz zainstalowaniem urządzeń aktywnych. 3) Nowe dedykowane okablowanie dla instalacji telewizji dozorowej zaprojektowano jako wykonane skrętkowymi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa mebli do obiektu przy ul. Lipiec Reymontowskich 11 w Łodzi, fabrycznie nowych, w pierwszym gatunku. Zamawiane meble stanowią pierwsze wyposażenie dla nowo wybudowanego obiektu zlokalizowanego na terenie województwa łódzkiego. CPV: Główny kod: 39100000-3 - meble Dodatkowe kody: 39110000-6 - siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 39111100-4 - siedziska obrotowe 39112000-0 - krzesła 39121000-6 - biurka i stoły 39121100-7 - biurka 39121200-8 - stoły 39130000-2 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SERWIS SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU - ZUS, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie Serwisu, polegającego na konserwacjach* i przeglądach** (zwanych łącznie konserwacjami) oraz naprawach*** systemów sygnalizacji pożaru - eksploatowanych w ZUS Oddział w Bydgoszczy. * KONSERWACJE to zespół czynności służących ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SERWIS SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIA, NAPADU, KONTROLI DOSTĘPU ORAZ TV PRZEMYSŁOWEJ - ZUS, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie Serwisu, polegającego na konserwacjach* i przeglądach** (zwanych łącznie konserwacjami) oraz naprawach*** systemów: 1) sygnalizacji ...