Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z posesji Inspektoratu: w Aleksandrowie Kujawskim i w Brodnicy. Rodzaj zamówienia: usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2 CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:Wywóz nieczystości stałych z Inspektoratu ZUS w Aleksandrowie Kujawskim. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz nieczystości stałych z Inspektoratu ZUS w Aleksandrowie Kujawskim, sprzed budynku przy ul. Słowackiego 6a, 87-700 Aleksandrów Kujawski. W ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów oraz urządzeń branży elektrycznej niezbędnych do zapewnienia prawidłowej eksploatacji wszystkich obiektów obsługiwanych przez Centralę ZUS - wymienionych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 5 Wzoru umowy. 3. Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku wyczerpania środków, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Nazwa zamówienia: Remont okresowy - remont dachu w Inspektoracie ZUS w Pułtusku. 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę w budynku Inspektoratu ZUS w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 4 wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Zakres prac obejmuje: 2.1.Przygotowanie Szczegółowego harmonogramu realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić Szczegółowy harmonogram realizacji robót Zamawiającemu do akceptacji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, remontowe i dostawa w budynku Oddziału ZUS w Koszalinie i budynkach podległych Inspektoratów. 1.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć zadań: Zadanie nr 1 – Rozbudowa systemu kontroli dostępu SKD w Inspektoracie ZUS w Szczecinku, ul. Piotra Skargi 1. - rozbudowa instalacji kontroli dostępu SKD do magazynów dokumentacji w obiegu bieżącym w pomieszczeniach 4 i 17 mieszczących się na parterze Inspektoratu; - podłączenie instalacji do ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją, rozliczeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji: „Rozbudowa i modernizacja budynku I/ZUS w Wołominie” w II Oddziale ZUS w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w dokumentacji technicznej oraz wzorze umowy załączonym do SIWZ. 4. Zaprojektowano wyminę istn. dźwigu na dźwig osobowy przystosowany dla ekip ratowniczych: 1) typ dźwigu: a) rodzaj: osobowy, przystosowany do użycia przez ekipy ratownicze straży pożarnej zgodnie z normą PN-EN 81-72, przy czym Zamawiający nie wymaga dźwigu certyfikowanego, wymaga wykonania dźwigu zgodnie z dokumentacją uzgodnioną z rzeczoznawcą p.poż; b) napęd elektryczny, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonania rozbudowy systemu kontroli dostępu (KD) w budynku Oddziału ZUS przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Wałbrzychu. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt wykonawczy. 2) Przedmiar robót. 3) STWiOR nr ST1, stanowiące załączniki do SIWZ 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 42961100-1 - system kontroli dostępu. 3. Dopuszcza się stosowanie materiałów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie budynku „A” oraz wyburzenie i odtworzenie muru ogrodzeniowego przed budynkiem „B” II Oddziału ZUS w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31 z podziałem na 2 części: 1) Część I - Malowanie budynku „A”: a) Zadanie 1 – MALOWANIE POMIESZCZEŃ Przygotowanie pomieszczeń przed przystąpieniem do prac: • zabezpieczenie podłóg, grzejników, balustrad, okien, drzwi, umywalek, sufitów podwieszanych i innych elmentów wyposażenia przed zabrudzeniem, • przestawienie/wystawienie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z instalacją ciepła technologicznego w ramach modernizacji budynku Oddziału ZUS w Częstochowie, mieszczącym się przy ul. Dąbrowskiego 43/45. Przedmiotem zamówienia jest zakres wykonania robót budowlano montażowych ujętych w etapie I Dokumentacji Budowlanej obejmujący instalację wentylacji mechanicznej. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w tym: przygotowawczych, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa zadania Dostosowanie obiektu do przepisów ppoż. w I/ZUS w Lubinie przy ul. Drzymały 12 I.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku I/ZUS w Lubinie, zmierzających do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. II. Kategoria przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 45.00.00.00 – 7 – roboty budowlane 45110000-9 - roboty ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch części zamówienia: 1) Część nr 1 - remont pokoi hotelowych i biurowych w Centrum Szkolenia ZUS w Augustowie; Przedmiot zamówienia opisany dokumentacją projektową zadania obejmuje: 1) Centrum Szkolenia ZUS - budynek przy ul. Hożej 8: a) remont pokoi nr 4, 5, 101, 102, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 202, 205, 207, 208, o łącznej powierzchni 193,7 m2, polegający na wymianie wykładziny dywanowej i płytek pcv na wykładzinę ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna budynków i posesji oraz całodobowe utrzymanie w systemie monitoringu antywłamaniowego lokalnych systemów alarmowych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych. 2. Miejsca świadczenia usługi: - w zakresie ochrony fizycznej budynków i posesji: Oddział ZUS w Płocku – budynki przy al. Jachowicza 1 i al. Piłsudskiego 2B, Inspektorat ZUS w Gostyninie, ul. Płocka 37A, Inspektorat ZUS w Sierpcu, ul. Okulickiego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w Inspektoracie ZUS w Tychach, ul. Ch. de Gaulle’a 16 w zakresie: I.Przebudowy części pomieszczeń segmentu A, B dla potrzeb Sali Obsługi Klientów II.Remontu pokrycia dachu, odwodnienia i obróbek blacharskich segmentu A Zakres zamówienia obejmuje: I. Zakres – Przebudowa części pomieszczeń segmentu A, B dla potrzeb Sali Obsługi Klientów 1) roboty ogólnobudowlane a)wyburzenia istniejących ścianek działowych (w całości oraz fragmentarycznie, wyburzenia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 42 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): CPV 42416100-6 Windy CPV 45313100-5 Instalowanie wind CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45442100-8 Roboty malarskie CPV 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzony został dialog techniczny. Zakres ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku A i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku A i B w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34. 2.1. Roboty ogólnobudowlane 2.1.1.Roboty rozbiórkowe ścian, filarów i kolumn, stolarki drzwiowej, warstw posadzkowych, ścianek działowych, okładzin ściennych, kratek wentylacyjnych. 2.1.2.Wykonanie ścianek z płyt Gips-Karton, gładzi, okładzin ściennych, uzupełnienie tynków. 2.1.3.Wykonanie robót posadzkowych. 2.1.4.Wykonanie robót malarskich. 2.1.5.Wykonanie ...