Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego, w ramach programu Passport Advantage, oprogramowania Informix Dynamic Server w wersji 11.10 i nowszej w następujących terminach: 1) 22200 PVU od daty zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż w okresie od 01.12.2015 r. do 30.11.2018 r; 2) 2400 PVU od daty zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż w okresie od 30.10.2015 r. do 30.11.2018 r. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano montażowych: wykonanie instalacji chłodniczych w wybranych pomieszczeniach w budynkach przy ul. Senatorskiej 6/8, Senatorskiej 10, Miodowej 5 w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wparcia (maintenance) dla produktów ARIS posiadanych przez Zamawiającego: 1) 60 sztuk ARIS Designer (Concurrent User), 2) 10 sztuk ARIS Architect (Named User Cumulative), 3) 500 użytkowników przeglądających ARIS Publisher (Server), umożliwiającego aktualizację tych produktów ARIS do najnowszych wersji oprogramowania oraz dostęp do poprawek związanych z bezpieczeństwem. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 71356300-1 – Usługi wsparcia technicznego. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup stacjonarnych szkoleń w zakresie SAP. 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: realizacja szkoleń powinna zakończyć się do 31 grudnia 2015 roku. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego 4. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont elewacji wraz z ogrodzeniem posesji budynku I/ZUS w Jeleniej Górze Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania oraz warunki ich realizacji określają: 1. Projekt budowlany wykonawczy remontu elewacji i ogrodzenia 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45410000-4 – Tynkowanie, 45443000-4 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest termomodernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Kętrzynie, przy ul. Reja 10, obejmująca docieplenie stropu i ścian poddasza, wymianę okien w całym budynku, modernizację wewnętrznej instalacji c.o. oraz naprawę powierzchni tynkowanych elewacji zewnętrznej. Budynek I/ZUS jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko –Mazurskiego Nr rejestru zabytków : A-2217 z dnia 19.12.2005r. 2. Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót określony został w dokumentacji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest przebudowa dachu budynku Inspektoratu ZUS zlokalizowanego w Szczytnie przy ul. Barczewskiego 4. 2.Zakres zamówienia obejmuje przebudowę dachu budynku w zakresie: -zerwania istniejących warstw stropodachu i płyt korytkowych w obrębie przebudowy; -usunięcia obróbek blacharskich, orynnowania; -ułożenia na istniejącym stropie WPS 130 paroizolacji z wełny mineralnej min 25 cm w dwóch warstwach zabezpieczonych od zewnątrz dwoma warstwami papy; -wykonania dachu dwuspadowego; -domurowania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziałów ZUS w Biłgoraju i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej upzp) wg poniższego rozwiązania: 1) Część I - Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych; 2) Część II - Sprzątanie obiektów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS do niżej wskazanych lokalizacji: Część 1). zasilacz UPS o mocy 40 kVA dla Inspektoratu w Gnieźnie – 1szt. Część 2). zasilacz UPS o mocy 30 kVA dla Oddziału w Poznaniu I – 1szt. Część 3). zasilacz UPS o mocy 120 kVA dla Oddziału w Łodzi – 1szt. Część 4). zasilacz UPS o mocy 40 kVA dla Inspektoratu w Tychach – 1szt. Część 5). zasilacz UPS o mocy 80 kVA dla Oddziału w Tomaszowie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Przygotowanie dokumentacji dla projektu Korporacyjnej Szyny Usług (Projekt KSU). 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji oraz usługa wsparcia na potrzeby realizacji projektu: Modernizacja systemów informatycznych ZUS ukierunkowana na architekturę zorientowaną na usługi - Wdrożenie Korporacyjnej Szyny Usług (dalej: Projekt KSU) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia, Wykonawca: 1) wykona następujące Produkty: a) Dokumentację ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO (L1) - ZUS ODDZIAŁ W TORUNIU RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zakup oleju opałowego lekkiego; 2) dostarczenie zakupionego oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek ZUS: a) Oddział w Toruniu - ul. Mickiewicza 33-39, Toruń (5 zbiorników o łącznej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i remontowe w budynku Oddziału ZUS w Koszalinie i budynkach podległych Inspektoratów w Białogardzie, Kołobrzegu i Wałczu. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć zadań: Zadanie nr 1 – Budowa parkingu w Inspektoracie ZUS w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 11; - Budowa parkingu poprzez utwardzenie terenów zieleni o powierzchni 168 m² kostką brukową betonową o gr. 8 cm; - wyznaczenie miejsc parkingowych w ilości 4 szt. Zadanie nr 2 – ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Zamówienie obejmuje usługę serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury techniczno-systemowej serwisów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określonej w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego. 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, w ramach poszczególnych części określonych w pkt 2. 2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje dwie części: Część I - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej w następujących blokach tematycznych: 1) „Zarządzanie sobą i pracownikami w sytuacji zmiany” Program szkolenia powinien zawierać co najmniej zagadnienia: - istota i znaczenie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowych gniazd komputerowych w budynku VGB III Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16.