Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej konserwacji i przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Oddziałów ZUS w Bielsku – Białej i Częstochowie. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50730000 – 1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 39717200 – 3 Urządzenia klimatyzacyjne 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część nr 1 Oddział ZUS w Bielsku – Białej Świadczenie usług kompleksowej konserwacji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego 10.279 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, eksploatowanych we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego (Centrala, Oddziały, Inspektoraty oraz Biura Terenowe) zlokalizowanych na terenie całego kraju. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia, obsłudze systemów ochrony technicznej w budynkach i terenach przyległych do budynków Oddziału ZUS w Częstochowie oraz Terenowych Jednostek organizacyjnych ZUS w Koniecpolu, Kłobucku, Lublińcu oraz Myszkowie. 2. Ilekroć w niniejszym opisie jest mowa o: a) Zakładzie – należy przez to rozumieć Odbiorcę usług czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45 wraz ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Przygotowanie dokumentacji dla projektu Korporacyjnej Szyny Usług (Projekt KSU). 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji oraz usługa wsparcia na potrzeby realizacji projektu: Modernizacja systemów informatycznych ZUS ukierunkowana na architekturę zorientowaną na usługi - Wdrożenie Korporacyjnej Szyny Usług (dalej: Projekt KSU) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia, Wykonawca: 1) wykona następujące Produkty: a) Dokumentację ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papierów i kartonu offsetowego, papierów powlekanych oraz tektury powlekanej typu GC2. Zamówienie obejmuje 3 Części (Część A, Część B i Część C). Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w danej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia: • Część A: 1. Papier offsetowy 80 g/m2: papier arkuszowy, biały, bezdrzewny, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Remont antresoli w budynku położonym w Szczecinie przy ul. J.Matejki 22. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert cześciowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Oddziałów ZUS w: Rzeszowie, Jaśle, Nowym Sączu, Tarnowie, Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Radomiu. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień pblicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej upzp wg poniższego rozwiązania z podziałem na 4 części: 1) Część I - Dostawa materiałów do urządzeń ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ SERWIS DRUKAREK DLA ODDZIAŁÓW ZUS W GDAŃSKU, ELBLĄGU, KOSZALINIE I SŁUPSKU 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1)sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszów, bębnów światłoczułych) do drukarek dla Oddziałów ZUS w Gdańsku, Elblągu, Koszalinie i Słupsku (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik P1 do SIWZ oraz we wzorze umowie – załącznik U do SIWZ), ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do wskazanych przez Zamawiającego Oddziałów ZUS w Szczecinie, Zielonej Górze i Pile, w tym rozładunek wraz z montażem i ustawieniem w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć oferty częściowe na dowolne części zamówienia, o których mowa w SIWZ. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia. Cześci zamowienia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w niżej wymienionych Inspektoratach podległych Oddziałowi ZUS w Białymstoku: a) w Inspektoracie ZUS w Sokółce przy ul. Sikorskiego 38 C - linia cyfrowa ISDN BRA 3 x 2 B+D (we wspólnej wiązce PABX) ze wspólną numeracją skróconą DDI: • numer główny: 85 711 04 00, • zakres wspólnej numeracji linii miejskich DDI: od 85 711 04 00 do 85 711 04 29, b) w Inspektoracie ZUS w Suwałkach przy ul. 1-go Maja 33 - linia cyfrowa ISDN PRA ...