Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest obsługa gastronomiczna obejmująca przygotowywanie, wydawanie oraz w razie potrzeby dostarczanie uczestnikom organizowanych szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji: posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), serwisów kawowych oraz menu okolicznościowego, jak również „suchego prowiantu”, wydawanego zamiast posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) oraz obsługa innych zdarzeń organizowanych na zlecenie II Oddziału – narad, konferencji, spotkań okolicznościowych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest Remont sanitariatów w budynku nr 7 w siedzibie I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu 160 ośmiogodzinnych szkoleń okresowych (1 godzina szkolenia: 45 min. zajęć, 10 min. przerwy) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) w ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie budynku „A” oraz wyburzenie i odtworzenie muru ogrodzeniowego przed budynkiem „B” II Oddziału ZUS w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31 z podziałem na zadania: a) Zadanie 1 – MALOWANIE POMIESZCZEŃ Przygotowanie pomieszczeń przed przystąpieniem do prac: • zabezpieczenie podłóg, grzejników, balustrad, okien, drzwi, umywalek, sufitów podwieszanych i innych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem, • przestawienie/wystawienie z danego pokoju mebli. Naprawa ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wymiana pionu w-k i c.o. wraz z remontem przyległych pomieszczeń w budynku Oddziału ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie pionu w-k i c.o. wraz z remontem przyległych pomieszczeń w budynku Oddziału ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego przystosowanego dla ekip ratowniczych w budynku B Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29. 2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w dokumentacji technicznej oraz wzorze umowy załączonym do SIWZ. 3. Zaprojektowano wymianę istniejącego dźwigu na dźwig osobowy przystosowany dla ekip ratowniczych zgodnie z normą PN-EN 81¬72 1) typ dźwigu: a) rodzaj: osobowy, przystosowany do użycia przez ekipy ratownicze straży ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i krzeseł dla Oddziału ZUS w Chorzowie. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39 13 00 00 – 2 – meble biurowe, 39 11 20 00 – 0 – krzesła. Oddział ZUS w Chorzowie ul. gen. H. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów - następujący asortyment: • biurko prostokątne z blendą – 38 sztuk, • kontener na kółkach – 38 sztuk, • szafa aktowa – 20 sztuk, • krzesło obrotowe – 25 sztuk. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Inspektoratu ZUS w Pyrzycach zawartych w projektach budowlano wykonawczych oraz przedmiarach robót przedstawiających elementy robót objęte projektem termomodernizacji budynku. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: zakres robót budowlanych i instalacyjnych który przedstawiają następujące opracowania projektowe: 1) Projekt budowlano-wykonawczy – architektura. 2) Projekt budowlano-wykonawczy – konstrukcja. 3) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest realizacja na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w: Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Jaśle, Nowym Sączu, Rzeszowie, Tarnowie, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Słupsku, Biłgoraju, Kielcach, Lublinie, Radomiu, Białymstoku, Olsztynie, Siedlcach Bydgoszczy, Pile, Poznaniu I, Poznaniu II, Toruniu, Łodzi I, Łodzi II, Płocku, Tomaszowie Mazowieckim, Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Zielonej Górze, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy maksymalnie 9 500 000 sztuk ulotek na potrzeby akcji: Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU). 2. CPV: 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wiatrołapu w budynku Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 42. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty remontowe Roboty polegać będą na przebudowie istniejącego wiatrołapu w budynku Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. wraz z wymianą istniejących instalacji oraz drzwi automatycznych. Ogólne zakresy rodzajów robót: 1)Roboty rozbiórkowe: a)demontaż instalacji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję Zamawiającą: Ochrona Oddziałów ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Płocku. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Kategoria usług: nr 23. 4. Główne miejsce lub lokalizacja świadczenia usług: Oddział ZUS w Białymstoku, ul. Młynowa 29 – budynek A i B, Inspektorat ZUS w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 10A, Inspektorat ZUS w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 16, Inspektorat ZUS w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 5, Inspektorat ZUS w Sokółce, ul. Gen. Wł. Sikorskiego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu CCTV w budynku Inspektoratu ZUS w Brzozowie zlokalizowanego przy ul. Witosa 11. 2. Zakres robót obejmuje: - montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych, - montaż rejestratora cyfrowego z monitorem 2xFull HD led 24” - zasilanie do ww. urządzeń - uruchomienie systemu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar 3. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku O/ZUS w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 22 polegających na wymianie stolarki drzwiowej oraz istniejącego systemu kontroli dostępu (SKD) , na ciągach komunikacji ogólnej poziomej i pionowej, na kondygnacjach piwnic, parteru, I-V piętra oraz kondygnacji technicznej IX piętra. Szczegółowy zakres robót budowlanych i instalacyjnych przedstawiają następujące opracowania projektowe w wersji elektronicznej będące załącznikami ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wewnętrznych w rozdzielniach budynku VGB oraz naprawa kostki betonowej na głównym parkingu III Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, z podziałem na 2 części: a) Część nr 1: wymiana drzwi wewnętrznych w rozdzielniach budynku VGB; b) Część nr 2: naprawa kostki betonowej na głównym parkingu.