Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli wraz z ich dostawą i montażem dla Centrali ZUS w Warszawie oraz Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 39130000-2 Meble biurowe 39100000-3 Meble Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych w Inspektoracie ZUS w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 27/28, Inspektoracie ZUS w Międzychodzie przy ul. Słowackiego 7 oraz Inspektoracie ZUS w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: CZĘŚĆ I - Inspektorat Poznań: Naprawy blacharsko dekarskie budynek A w zakresie: •Wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich, •Wymiana pokryć z blachy, •Naprawa obróbek blacharskich polegająca ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont schodów zewnętrznych wejściowych budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18.”. 1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1.3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont schodów zewnętrznych wejściowych budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18.”. Zakres ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ilości 37 569 310 szt. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostosowanie/adaptacja budynków Centralnego Ośrodka Szkoleniowego w Osuchowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) 45000000-7 Roboty budowlane 2) 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe ,pozostałe 3) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 4) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 5) 45410000-4 Tynkowanie 6) 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 7) 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 8) 45440000-3 Roboty ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zakup i dostawa 750 takich samych komputerów przenośnych (zwanych dalej notebookami) z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 w polskiej wersji językowej, wraz z wyposażeniem dodatkowym (mysz komputerowa, stacja dokująca i torba naramienna), 2) w zakresie systemu operacyjnego dopuszcza się złożenie oferty równoważnej, 3) wymagane parametry techniczne notebooka i wyposażenia dodatkowego znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ, 4) obowiązkowym wyposażeniem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Opieka serwisowa SAP wraz z usługami dodatkowymi oraz nabycie dodatkowych licencji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie comiesięcznego świadczenia serwisu urządzeń dźwigowych, w tym przeglądów, konserwacji, napraw oraz utrzymania pogotowia dźwigowego, zainstalowanych w Oddziale ZUS Szczecin w budynku przy ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin, zgodnie ze specyfikacją urządzeń dźwigowych stanowiącą załączniki do wzoru umowy oraz zgodnie ze złożoną ofertą. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku VGB III Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 tj.: a) demontaż z odzyskiem urządzeń istniejącej instalacji CCTV i przekazanie ich inwestorowi z przeznaczeniem do innego obiektu (kamery, rejestratory cyfrowe, monitory), b) opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym koncepcji projektowej obejmującej rozmieszczenie kamer, trasy przebiegu instalacji, dobór wszystkich urządzeń, c) zainstalowanie nowego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Radomiu i Oddziału ZUS w Siedlcach, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, ze ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja Inspektoratu ZUS w Wołominie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” oraz „Wykonanie instalacji chłodniczej w wybranych pomieszczeniach w budynkach przy ul. Senatorskiej 6/8, Senatorskiej 10 i Miodowej 5”. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 Części: 2.1.Część nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana 2 dźwigów osobowych w budynku głównym O/ZUS w Opolu ul. Wrocławska 24 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana 2 dźwigów osobowych w budynku głównym O/ZUS w Opolu, ul. Wrocławska 24 tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie roboty budowlanej. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru, kartonów i tektury do produkcji poligraficznej. Kategoria przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia zgodna ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 30197600-2 - Papier i tektura gotowe Za normy równoważne do wskazanych w SIWZ Zamawiający uzna te, których parametry jakościowe są nie gorsze od określonych w SIWZ oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zamieszczone w SIWZ. Zamówienie obejmuje 2 części (część A i część ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku wraz z modernizacją uzbrojenia terenu w I/ZUS w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Legionów 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: - 45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, - 45.22.00.00-5 - roboty inżynieryjne i budowlane, - 45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości 27 000 litrów do Inspektoratów ZUS w Sokółce i Siemiatyczach. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5 Olej opałowy. 5. Wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 ...