Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Nazwa zamówienia: Zakup i montaż dźwigu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Inspektoratu ZUS w Ostrołęce 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana jednego dźwigu osobowego dostosowanego do użytkowania przez osoby niepełnosprawne w budynku Inspektoratu ZUS w Ostrołęce wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 3.Zakres prac obejmuje: 1)Demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego wraz z osprzętem, który Wykonawca zobowiązany jest wywieźć ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych i krzeseł na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Oddział w Opolu oraz Oddział w Wałbrzychu. Opis asortymentowo-ilościowy przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia umieszczono w II części SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba zadań – 4). Zadanie nr 1– Dostawa i montaż mebli biurowych i krzeseł do ZUS Oddział w Legnicy, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy. Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy polegać będzie na całodobowej bezpośredniej ochronie fizycznej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1099), wraz ze stałym 24 godzinnym monitoringiem systemów alarmowych oraz doraźnymi interwencjami ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: A. Sprzątanie w budynkach Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5 (budynek Centrali skrzydło A,B,C i budynek D) B. Mycie okien w budynkach przy ul Szamockiej 3, 5 C. Utrzymanie porządku na posesji Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5 2. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodna ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): - 90911200-8 - usługi sprzątania budynków - 90919200-4 - usługi sprzątania biur - 90911300-9 - usługi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp według poniższego rozwiązania: 1) CZĘŚĆ I: ITIL Found ITIL Foundation. a) Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 8 osób (2 grupy szkoleniowe). b)Miejsce szkolenia:Rzeszów lub Kraków lub Katowice lub Zakopane. c)Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom szkolenia. d) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zaprojektowanie, wykonanie i wymiana dźwigów windowych osobowych w budynkach: Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11 oraz I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6 wraz z obsługa serwisową. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) wymianę dwóch dźwigów windowych (osobowych) wraz z wykonaniem: - dokumentacji projektowo wykonawczej (w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz harmonogramu realizacji prac); - uzyskanie wymaganych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Kielcach i Lublinie oraz podległych jednostek terenowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) (dalej upzp) wg poniższego rozwiązania: 1) Część I - Ochrona obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Kielcach oraz podległych jednostek terenowych. a)Przedmiotem zamówienia jest ochrona ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów dla Oddziałów ZUS w Biłgoraju, Lublinie i Rzeszowie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp według poniższego rozwiązania: 1) CZĘŚĆ I - Zakup i montaż klimatyzatorów dla O/ZUS w Biłgoraju. 2) CZĘŚĆ II - Dostawa i montaż klimatyzatorów dla O/ZUS w Lublinie. 3) CZĘŚĆ III - Dostawa i montaż klimatyzatorów dla O/ZUS w Lublinie – I/ZUS w Kraśniku. 4) CZĘŚĆ IV - Dostawa i montaż klimatyzatorów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziałów ZUS w Bielsku-Białej,Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu oraz monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część nr 1 Oddział ZUS Bielsko-Biała Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej oraz w podległych jednostkach terenowych: budynek A i B z przewiązką przy ul. Krasińskiego 34 w Bielsku-Białej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury Platformy Usług Elektronicznych (PUE) poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dostarczenie urządzeń oraz licencji na oprogramowanie wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługami wdrożeniowymi – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych dla Oddziału ZUS Lublin oraz podległych terenowych jednostek organizacyjnych. II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych dla Oddziału ZUS Lublin oraz podległych terenowych jednostek organizacyjnych. 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert cześciowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych w pomieszczeniu magazynu akt nr 012a Oddziału ZUS w Bielsku – Białej, przy ul. Traugutta 2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Przedmiot zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku A O/ZUS w Jaśle ul. Rynek 18B oraz w budynku Inspektoratu ZUS w Krośnie ul. Bieszczadzka 5 Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych. Liczba części 3. Część nr 1 1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Telefonicznej w budynku A Oddziału ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup szkoleń stacjonarnych w zakresie HP w zakresie określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania oraz utrzymania porządku i czystości w obiektach I OddziałuZUSw Poznaniu, II Oddziału ZUS w Poznaniu i Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim. Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. Rodzaj procedury: otwarta. 3. Kategoria usług: nr 14 - usługi sprzątania budynków i zarządzania mieniem 4. Główne miejsce lub lokalizacja usług: Część nr 1 - Świadczenie usług kompleksowego ...