Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są naprawy pogwarancyjne drukarek w I Oddziale, II Oddziale i III Oddziale ZUS w Warszawie, bez podziału na części.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi prenumeraty prasy dla I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Siedlcach oraz Oddziału ZUS w Radomiu, z podziałem na 5 części.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przygotowanie i wydawanie całodziennego wyżywienia uczestnikom szkoleń realizowanych przez Centrum Szkolenia Oddziału ZUS w Gdańsku Rodzaj zamówienia: usługi Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie całodziennego wyżywienia dla uczestników kursów szkoleniowych realizowanych przez Centrum Szkolenia w Oddziale ZUS w Gdańsku. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usługi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 EURO p.n.: „Modernizacja instalacji RCP w O/ZUS w Bydgoszczy ” Wykonanie modernizacji systemu rejestracji czasu pracy (RCP) i instalacji zasilającej poszczególne elementy RCP dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy i terenowych jednostek organizacyjnych. Budynki objęte w/w zakresem: •Oddział ZUS w Bydgoszczy ul. Św. Trójcy 33 •Oddział ZUS w Bydgoszczy ul. M. Konopnickiej 18a (budynek A) •Oddział ZUS w Bydgoszczy ul. M. Konopnickiej 18a (budynek B) •Inspektorat ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie: Część nr 1: - jednorazowa dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem 41 szt. foteli i 10 szt. szaf aktowych do II Oddziału ZUS w Warszawie Część nr 2: - jednorazowa dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem 77 szt. foteli, 20 szt. krzeseł tapicerowanych, 1 szt. stołu konferencyjnego, 1 szt. szafki-komody, 1 szt. stolika kwadratowego, 2 szt. szafek łazienkowych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wymiana czynnika R22 w 39 klimatyzatorach użytkowanych w III Oddziale w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SERWIS DŹWIGÓW OSOBOWYCH - ZUS, ODDZIAŁY W BYDGOSZCZY, GDAŃSKU I TORUNIU. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonywanie Serwisu, polegającego na konserwacjach* i przeglądach** dźwigów osobowych eksploatowanych w ZUS Oddział w Gdańsku; 2) wykonywanie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Najem kserokopiarek dla 4 Oddziałów ZUS obsługiwanych przez Centrum Serwisu Informatycznego – Region 7. Przedmiotem zamówienia jest najem łącznie 104 sztuk kserokopiarek o następujących parametrach technicznych: Typ A - prędkość minimalna 25 kopii A4 na minutę, format papieru A5R-A3, wyposażone w automatyczny podajnik dokumentów z rewersem, drukarkę sieciową, kolorowy skaner sieciowy, dysk twardy, gniazdo USB (skanowanie do USB, wydruk z USB), duplex jednoprzebiegowy, sorter elektroniczny, wyświetlacz ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy. Rodzaj zamówienia: dostawy. Tryb: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia nie przekracza równowartosci kwoty 134000 euro. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, zmontowanie i ustawienie mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy i podległych temu Oddziałowi jednostek organizacyjnych. Zamówienie obejmuje w szczególności sprzedaż: ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa artykułów biurowych dla I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Radomiu i Oddziału ZUS w Siedlcach. część nr 1 (I O/ZUS)- 58 poz. asortymentu częśc nr 2 (II O/ZUS)- 69 poz. asortymentu część nr 3 (III O/ZUS)- 115 poz. asortymentu częśc nr 4 (O/ZUS Radom)- 63 poz. asortymentu częśc nr 5 (O/ZUS Siedlce)- 80 poz. asortymentu część nr 6 (III O/ZUS)- 3 poz. asortymentu W zakresie części 1,2,3,4 oraz 5, Zamawiający deklaruje poziom realizacji zamówienia w wielkości ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup systemu do monitorowania AD. I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę i instalację w C/ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3,5 oprogramowania do monitorowania i rejestrowania zmian w obiektach Active Directory (usługi katalogowej dla systemów Windows wykorzystywanej przez Zamawiającego) dla 35 000 kont, 2) wykonanie projektu technicznego dotyczącego wszystkich wymaganych funkcjonalności, 3) pełne wdrożenie wszystkich wymaganych funkcjonalności, 4) wykonanie testów funkcjonalnych, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na dokonaniu oceny Wniosków, kontrolę w trakcie realizacji Projektu oraz kontrolę i ocenę Projektu po jego zakończeniu. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 r. lub do wyczerpania kwoty brutto stanowiącej równowartość środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia albo przeprowadzenia oceny maksymalnie 1000 Wniosków zakończonych realizacją ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres trzech lat serwisu pogwarancyjnego (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku) urządzeń LAN i WAN wraz z osprzętem, kablami i oprogramowaniem, wskazanych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ zwanych dalej przedmiotem serwisu. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania obiektów Część I - I Oddziale ZUS w Poznaniu: - Budynek A, ul. Dąbrowskiego 12; - Budynek B, ul. Dąbrowskiego 12; - Inspektoracie ZUS w Poznaniu: - Budynek A, ul. Fabryczna 27/28; - Budynek B, ul. Fabryczna 27/28. - Hale magazynowe w Poznaniu - II piętro hal magazynowych, ul. Węglowa 1/3. - Inspektorat ZUS w Szamotułach – ul. Bolesława Chrobrego 17 - Inspektorat ZUS w Nowym Tomyślu – ul. Kolejowa ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezterminowych licencji/sublicencji Microsoft wraz z CAL*) na oprogramowanie: 1. Lync Server 2013 Plus User CAL License + Software Assurance Pack* licencja na 650 użytkowników z prawem do uaktualniania przez min. 36 miesięcy od daty dostawy 2. Lync Server 2013 Enterprise User CAL License + Software Assurance Pack* licencja na 650 użytkowników z prawem do uaktualniania przez min. 36 miesięcy od daty dostawy 3. Lync Server 2013 Standard User CAL License ...