Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na terenach zewnętrznych dla Oddziałów ZUS w Bielsku-Białej i Zabrzu. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90 91 12 00 - 8 – usługi sprzątania budynków; 90 91 00 00 – 9 – usługi sprzątania; 90 91 13 00 – 9 – usługi czyszczenia okien; 90 91 40 00 – 7 – usługi sprzątania parkingów; 90 91 92 00 – 4 – usługi sprzątania biur; 90 62 00 00 – 9 – usługi odśnieżania; 90 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziałów ZUS w Bielsku-Białej, Chorzowie, Sosnowcu oraz Zabrzu oraz monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych. Obiekty muszą być chronione w sposób ciągły przez cały rok, również w dni wolne od pracy, 24 godziny na dobę przy jednoczesnym zapewnieniu reakcji grupy interwencyjnej. 2. W ramach ochrony realizowane są zadania w zakresie: a) zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego w Oddziałach wchodzących w skład regionu IX, z podziałem na części: 1. ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim 2. ZUS Oddział w Szczecinie, 3. ZUS Oddział Zielonej Górze Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną części zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Oddziału ZUS we Wrocławiu. Rodzaj i ilość zamawianego asortymentu określone zostały w SIWZ. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. CPV: 30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe; 30192000-1 Wyroby biurowe; 30197000-6 Drobny sprzęt biurowy; 30192350-9 Taśmy do kas rejestrujących; 30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby; 24910000-6 Kleje; 3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartość ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w latach 2015 - 2017 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 ze zm.) polegających na: 1.1. Przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, krajowych i zagranicznych, w tym paczek oraz przesyłek kurierskich, a w razie niemożności ich doręczenia, zwrocie tych przesyłek jednostkom ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Rodzaj zamówienia: usługa II. Nazwa zadania: „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach, na posesjach Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy i jednostkach terenowych”. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 79710000-4 – Usługi ochroniarskie Wykonawca będzie realizował zadania ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów (granice nieruchomości) tj.: 1.Oddział w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 26. 2.Oddział w Legnicy ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu i Płocku. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części zamówienia: część nr 1: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Białymstoku. część nr 2: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Elblągu. część nr 3: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Płocku. 4. Nazwa i kod przedmiotu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do wskazanych przez Zamawiającego Oddziałów ZUS w Szczecinie, Zielonej Górze i Pile, w tym rozładunek wraz z montażem i ustawieniem w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć oferty częściowe na dowolne części zamówienia, o których mowa w SIWZ. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia. Cześci zamowienia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, etykiet samoprzylepnych oraz zestawów czyszczących do drukarek kart personalizowanych Evolis Primacy Expert Dupleks oraz drukarek etykiet Clever 245C i Zebra GK420T dla Oddziału ZUS w Rybniku, Krakowie, Chrzanowie, Bielsku-Białej w ilości: 1) Folia monochromatyczna czarna overlay z dodatkową warstwą zabezpieczającą do drukarki Evolis Primacy Expert Dupleks - na 600 wydruków/rolka - 400 szt., 2) Karta czyszcząca do rolki czyszczącej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie czystości w obiektach oraz na terenach posesji O/ZUS w Bielsku-Białej , jednostek terenowych w Cieszynie i Żywcu. Miejsce wykonywania usług. Usługi wykonywane będą w budynkach Oddziału w : ­Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 34 (bud. A i B), ­Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2, ­Cieszynie przy ul. Bielskiej 29, ­Żywcu przy ul. Piernikarskiej 2, ­Bielsku-Białej w pomieszczeniach budynku PTTK , ul. Krasińskiego 38 (II piętro). Szacunkowa wartość ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie trzech lat od podpisania umowy usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego Systemu Monitorowania Usług opartego na oprogramowaniu BMC Software oraz dostawa oprogramowania, z licencjami na czas nieokreślony i opieką serwisową. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu 72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 72240000-9 Usługi analizy systemu i ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w niżej wymienionych Inspektoratach podległych Oddziałowi ZUS w Białymstoku: a) w Inspektoracie ZUS w Sokółce przy ul. Sikorskiego 38 C - linia cyfrowa ISDN BRA 3 x 2 B+D (we wspólnej wiązce PABX) ze wspólną numeracją skróconą DDI: • numer główny: 85 711 04 00, • zakres wspólnej numeracji linii miejskich DDI: od 85 711 04 00 do 85 711 04 29, b) w Inspektoracie ZUS w Suwałkach przy ul. 1-go Maja 33 - linia cyfrowa ISDN PRA ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20.500.000 sztuk kopert dwuokienkowych w formacie C6/5. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 30199711-7 zadrukowane koperty z okienkiem adresowym. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.