Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Remont dachu z wymianą poszycia i opierzeń w Inspektoracie ZUS w Sztumie Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w Inspektoracie ZUS w Sztumie, ul. Mickiewicza 34 w zakresie: „Remont dachu z wymianą poszycia i opierzeń”. I. Ogólny zakres robót: Zakres robót obejmuje całkowity remont połaci dachowych pokrytych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 000 000 szt. gumek zakuwanych dwoma skuwkami Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są dostawymateriałów eksploatacyjnych do drukarek dla Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy oraz Ostrowie Wielkopolskim (podległym Centrum Serwisu Informatycznego we Wrocławiu) fabrycznie nowych, oryginalnych lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek CPV: 30192113-6 wkłady drukujące. Przedmiot zamówienia dotyczy następujących lokalizacji: - Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11, - Oddziału ZUS w Wałbrzychu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Rodzaj zamówienia: dostawy Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych w pomieszczeniach archiwum zakładowego w Inspektoracie ZUS w Wolsztynie, Biurze Terenowym ZUS w Gostyniu oraz Inspektoracie ZUS we Wrześni. 2. Inspektorat ZUS w Wolsztynie oraz Biuro Terenowe ZUS w Gostyniu są podległymi jednostkami organizacyjnymi Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast Inspektorat ZUS we Wrześni jest podległą jednostką ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 w zakresie: remont przykrycia świetlików piwnicznych i wymiana lamp oświetlenia awaryjnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku A Oddziału oraz remont izolacji przeciwwilgociowej z posadzką i malowaniem węzła c.o. w budynku B Oddziału. CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby I Oddziału ZUS w Poznaniu, II Oddziału ZUS w Poznaniu i Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim - 4 części: Część nr 1 - meble dla I Oddziału ZUS w Poznaniu Część nr 2 - meble dla II Oddziału ZUS w Poznaniu Część nr 3 - meble dla Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim C zęść nr 4 - meble dla Inspektoratu ZUS w Wolsztynie Rodzaj zamówienia: dostawy. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych blacharsko – dekarskich w Inspektoracie ZUS w Poznaniu ul. Fabryczna 27/28. Zakres prac obejmuje w szczególności: wymianę uszkodzonych obróbek blacharskich, wymianę pokryć z blachy, naprawę obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawieniu nowych odcinków z blachy tytan-cynk., uszczelnienie styków pokrycia z papy z murami, wymianę uszczelek daszków szklanych, naprawę pokrycia z papy termozgrzewalnej CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w wewnątrz obiektów będących w użytkowaniu O/ZUS w Nowym Sączu wraz z dostawą materiałów toaletowych do pomieszczeń sanitariatów, gabinetów lekarskich oraz innych materiałów i produktów służących do utrzymania stałej czystości oraz terenów przyległych do tych obiektów tj. terenów zielonych, chodników, dojazdów i parkingów. Obiekty świadczenia usługi sprzątania wewnętrznego wraz z danymi adresowymi: -Oddział ZUS w ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis central telefonicznych, wewnętrznych sieci telefonicznych oraz urządzeń końcowych w budynkach Oddziałów ZUS w Elblągu, Olsztynie i Płocku. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części: Część nr 1: serwis central telefonicznych, wewnętrznych sieci telefonicznych oraz urządzeń końcowych w budynkach Oddziału ZUS w Elblągu; Część nr 2: serwis central telefonicznych, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 7 siedziby I Oddziału ZUS, przy ul. Senatorskiej 6/8 w Warszawie. Zamawiajacy nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń budynku O/ZUS w Opolu po ZETO na archiwum zakładowe i pomieszczenie belownicy Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń budynku O/ZUS w Opolu przy ul. Wrocłaskiej 24 po ZETO na archiwum zakładowe i pomieszczenia belownicy wraz z dostawą i montażem regałów jezdnych. 2.Zakres robót opisany jest w: 1).Projekcie budowlanym, 2).Projekcie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Usługi szkoleniowe dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Oddział I w Poznaniu, Oddział II w Poznaniu, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim podzielone na 17 części, obejmujące następujący zakres: Część I do VI – szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników oraz dla pracowników Sali Obsługi Klienta Część VII do X – specjalistyczne szkolenia informatyczne dla pracowników ZUS Część XI do XII - przeprowadzenie seminariów dla pracodawców z zakresu prewencji wypadkowej, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Oddziałów ZUS w: Rzeszowie, Jaśle, Nowym Sączu, Tarnowie, Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Radomiu. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień pblicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej upzp wg poniższego rozwiązania z podziałem na 4 części: 1) Część I - Dostawa materiałów do urządzeń ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Określenie przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu: „Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania czystości wokół budynków należących do Oddziału ZUS w Krakowie”. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów, terenów zewnętrznych oraz utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Oddziale ZUS w Krakowie. W zależności od częstotliwości i czasu realizacji, wyróżnia się sprzątanie: codzienne (wykonywane codziennie niezależnie od występujących potrzeb, zarówno w godzinach, jak ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i malowanie ogrodzenia budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie przy ul. Jagiełły 12. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 2.1. Usunięcie ziemi ogrodniczej z cokołu konstrukcji metalowej ogrodzenia, 2.2. Naprawę miejscową ogrodzenia, 2.3. Oczyszczenie z rdzy elementów stalowych i ich zabezpieczenie antykorozyjne, 2.4. Dwukrotne malowanie ogrodzenia. 3. Zakres robót opisany jest w IV części SIWZ, na którą składają się: 3.1. Dokumentacja projektowa, w tym ...