Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu Centrum Obsługi Telefonicznej, w tym dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie dwóch nowych lokalizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, zatytułowanym „Opis przedmiotu zamówienia - Rozbudowa Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS”, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii cieplnej do obiektów Centralnego Ośrodka Obliczeniowego i Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5 oraz Biura Poligrafii w Warszawie ul. Podskarbińska 25A. 2. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 09321000-5 gorąca woda; 09323000-9 węzeł cieplny lokalny; 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
DOSTAWA MEBLI. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli fabrycznie nowych w pierwszym gatunku. CPV: 39130000-2 Miejsce świadczenia usługi – województwo łódzkie. Zamówienie nie dotyczy projektu i/lub programu finansowanego ze środków wspólnotowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne Części (tzw. „oferty częściowe”). Przedmiot zamówienia składa się z 3 części: Część 1 - dostawa mebli dla I Oddziału ZUS w Łodzi. Część 2 - dostawa mebli dla II Oddziału ZUS w Łodzi. Część ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 EURO p.n.: „Wymiana wykładzin wraz z malowaniem pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatek schodowych Ip., parter, piwnica w budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33.Wymiana wykładzin w pom. 101, 102 i 103 oraz wymiana płytek gresowych na korytarzach parteru i I piętra w budynku Inspektoratu ZUS w Żninie przy ul. 700-lecia 37. Wymiana wykładziny wraz z malowaniem pomieszczenia biurowego nr 5 w budynku Inspektoratu ZUS w Bydgoszczy przy ul. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa wentylacji piwnic w budynku ZUS Pl. Grunwaldzki 1 Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt budowlany. 2) Przedmiar robót. 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45331210-1 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45321000-3 - Izolacja cieplna 3. Dopuszcza ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: demontaż oraz utylizacja istniejących dźwigów, dostawa i montaż 2 szt. dźwigów osobowych w budynku Oddziału ZUS w Wałbrzychu przy pl. Grunwaldzkim 1 oraz ich konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej w okresie gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45313100-5 - instalowanie wind 50750000-7 - usługi w zakresie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie odbioru segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości terenowych jednostek organizacyjnych podległych Oddziałowi ZUS w Kielcach. II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości terenowych jednostek organizacyjnych podległych Oddziałowi ZUS w Kielcach. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w następujących obiektach O/ZUS w Nowym Sączu: a)Oddział ZUS w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 77, b)Oddział ZUS w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 67, c)Oddział ZUS w Nowym Sączu, ul. Węgierska 11, d)Inspektorat ZUS w Limanowej, ul. Józefa Marka 21, e)Inspektorat ZUS w Gorlicach, ul. Jagiełły 14, f)Inspektorat ZUS w Nowym Targu ul. Królowej Jadwigi 10 , g)Biuro Terenowe + Centrum Szkolenia w Zakopanem, ul. Gimnazjalna ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana tablic rozdzielczych w suterenie budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45. 2. Zakres niniejszych robót instalacyjnych obejmuje: - roboty demontażowe istniejących (starych) tablic rozdzielczych zabudowanych w strefach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach zlokalizowanych w północno-zachodnich częściach sutereny/piwnic budynku, - montaż nowych tablic rozdzielczych podtynkowych w których należy zabudować nowe zabezpieczenia zastępujące ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup szkoleń stacjonarnych w zakresie IBM w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku administracyjnego Inspektoratu ZUS w Dębicy przy ul. Piłsudskiego 15. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary. Wykonawca na zrealizowany zakres zamówienia udziela co najmniej 36 miesięcy gwarancji. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 roboty budowlane 45420000-7 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Rozbudowa instalacji logicznej i elektrycznej sieci komputerowej w Oddziale ZUS Rzeszów oraz w podległych Inspektoratach. CPV: CPV 45000000-7 roboty budowlane CPV 32421000-0 okablowanie sieciowe CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne CPV 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych. I.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: W ramach Rozbudowy ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ODDZIAŁU ZUS I Z TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.09.2016r. DO 31.08.2019r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane II.Przedmiot zamówienia. „Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach orzecznictwa lekarskiego w budynku O/ZUS w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 26” III.Kategoria przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45311000-3- roboty instalacyjne elektryczne IV.Charakterystyka techniczna budynku. Budynek stanowi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych ZUS. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z następującym podziałem: - Część 1). a) zasilacz UPS o mocy 10 kVA dla Inspektoratu w Szczecinku – 1szt. b) zasilacz UPS o mocy 10 kVA dla Inspektoratu w Wołominie – 1szt. c) zasilacz UPS o mocy 20 kVA dla Inspektoratu w Kościerzynie – 1szt. d) zasilacz UPS o mocy 20 kVA dla Inspektoratu w Białej Podlaskiej – 1szt. e) ...