Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Rodzaj ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1.Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, pomiarów oraz napraw urządzeń dźwigowych w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku – Białej.” •O/ZUS Bielsko - Biała, ul. Krasińskiego 34 •O/ZUS Bielsko - Biała, ul. Traugutta 2 •I/ZUS Cieszyn, ul. Bielska 29 •I/ZUS Żywiec, ul. Piernikarska 2 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest obsługa gastronomiczna obejmująca przygotowywanie, wydawanie oraz w razie potrzeby dostarczanie uczestnikom organizowanych szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji: posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), serwisów kawowych oraz menu okolicznościowego, jak również „suchego prowiantu”, wydawanego zamiast posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) oraz obsługa innych zdarzeń organizowanych na zlecenie II Oddziału – narad, konferencji, spotkań okolicznościowych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego przystosowanego dla ekip ratowniczych w budynku B Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29. 2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu umowy określony został w dokumentacji technicznej oraz wzorze umowy załączonym do SIWZ. 3. Zaprojektowano wymianę istniejącego dźwigu na dźwig osobowy przystosowany dla ekip ratowniczych zgodnie z normą PN-EN 81¬72 1) typ dźwigu: a) rodzaj: osobowy, przystosowany do użycia przez ekipy ratownicze straży ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Inspektoratu ZUS w Pyrzycach zawartych w projektach budowlano wykonawczych oraz przedmiarach robót przedstawiających elementy robót objęte projektem termomodernizacji budynku. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: zakres robót budowlanych i instalacyjnych który przedstawiają następujące opracowania projektowe: 1) Projekt budowlano-wykonawczy – architektura. 2) Projekt budowlano-wykonawczy – konstrukcja. 3) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wewnętrznych w rozdzielniach budynku VGB oraz naprawa kostki betonowej na głównym parkingu III Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, z podziałem na 2 części: a) Część nr 1: wymiana drzwi wewnętrznych w rozdzielniach budynku VGB; b) Część nr 2: naprawa kostki betonowej na głównym parkingu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp według poniższego rozwiązania: 1) CZĘŚĆ I: ITIL Found ITIL Foundation. a) Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 8 osób (2 grupy szkoleniowe). b)Miejsce szkolenia:Rzeszów lub Kraków lub Katowice lub Zakopane. c)Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom szkolenia. d) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziałów ZUS w Bielsku-Białej,Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu oraz monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część nr 1 Oddział ZUS Bielsko-Biała Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej oraz w podległych jednostkach terenowych: budynek A i B z przewiązką przy ul. Krasińskiego 34 w Bielsku-Białej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury Platformy Usług Elektronicznych (PUE) poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dostarczenie urządzeń oraz licencji na oprogramowanie wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługami wdrożeniowymi – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych w pomieszczeniu magazynu akt nr 012a Oddziału ZUS w Bielsku – Białej, przy ul. Traugutta 2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania oraz utrzymania porządku i czystości w obiektach I OddziałuZUSw Poznaniu, II Oddziału ZUS w Poznaniu i Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim. Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. Rodzaj procedury: otwarta. 3. Kategoria usług: nr 14 - usługi sprzątania budynków i zarządzania mieniem 4. Główne miejsce lub lokalizacja usług: Część nr 1 - Świadczenie usług kompleksowego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu Centrum Obsługi Telefonicznej, w tym dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie dwóch nowych lokalizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, zatytułowanym „Opis przedmiotu zamówienia - Rozbudowa Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS”, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Oddziale ZUS w Rybniku oraz w Oddziale ZUS w Chorzowie. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 805100002 – usługi szkolenia specjalistycznego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część nr 1.1 Oddział ZUS w Chorzowie - szkolenia Microsoft: 1) MICROSOFT EXCEL 2007 Przegląd narzędzi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania (w dwóch ośrodkach obliczeniowych Zamawiającego – Warszawa ul. Szamocka 3, 5 oraz Warszawa ul. Czerniakowska 16) wyspecyfikowanego w SIWZ Kod Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 50312100-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych; 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Oddziału ZUS w Bielsku - Białej: •Oddział ZUS w Bielsku - Białej przy ul. Krasińskiego 34 (budynek A i B); •Oddział ZUS w Bielsku - Białej przy ul. Traugutta 2; •Inspektorat ZUS w Cieszynie przy ul. Bielskiej 29; •Inspektorat ZUS w Żywcu przy ul. Piernikarskiej 2; Zestawienie powierzchni: Powierzchnia wewnętrzna pozioma objęta sprzątaniem: 1)Oddział ZUS w Bielsku – Białej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Nazwa postępowania: Zakup licencji/subskrypcji Microsoft oraz usług wsparcia i konsultacyjno-wdrożeniowych. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa standardowego oprogramowania wraz z bezterminowymi licencjami i prawami do uaktualniania oprogramowania, 1.2. dostawa subskrypcji oprogramowania standardowego, 1.3. zakup usług wsparcia i konsultacyjno-wdrożeniowych dla: a) oprogramowania i technologii Microsoft eksploatowanych w środowisku informatycznym Zamawiającego na podstawie odrębnych ...