Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów Oddziału ZUS w Biłgoraju i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp wg poniższego rozwiązania: 1) Część I - Oddział ZUS w Biłgoraju oraz podległe jednostki terenowe 2) Część II - Oddział ZUS w Rzeszowie oraz podległe jednostki terenowe 3. Przedmiot zamówienia w zakresie poszczególnych części obejmuje sprzątanie niżej wymienionych budynków ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mebli. Rodzaj zamówienia: dostawy. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zmontowanie i ustawienie w miejscach wskazanych przez Oddział mebli dla następujących Oddziałów ZUS: 1.Oddziału ZUS w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, 2.Oddziału ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk, 3.Oddziału ZUS w Słupsku ul. Plac Zwycięstwa ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Świadczenie usług serwisu napraw urządzeń drukujących wraz z wymianą części zamiennych, eksploatowanych w: 1) I Oddziale ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 i podległych jednostkach organizacyjnych 2) II Oddziale ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31 i podległych jednostkach organizacyjnych 3) Oddziale ZUS w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33 i w podległych jednostkach terenowych 4) Oddziale ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39 i w podległych jednostkach terenowych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Płocku. Badania muszą być wykonywane na terenie miasta Ciechanowa. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 85100000-0 – usługi ochrony zdrowia 85121000-3 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część nr 1: remont okresowy budynku Inspektoratu ZUS w Ostrołęce, ul. Kuklińskiego 3. Zakres robót obejmuje m.in.: a) malowanie elewacji (w części budynku należącej do ZUS), b) remont kostki brukowej, c) remont studzienki kanalizacyjnej. Część nr 2: odbudowa osłony śmietnika w Inspektoracie ZUS w Ostrołęce, ul. Kuklińskiego 3. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części zamówienia. 3. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb I Oddziału ZUS w Poznaniu, II Oddziału ZUS w Poznaniu i Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim - 3 części. Zakres zamówienia obejmuje: krzesłaobrotowe, biurka, podblatowe boksy z szufladami, podblatowe boksy na stacje PC, podstawki mpod monitor, łącznik półokrągły,szafkę biurową niską zamykaną, regał biurowy niski z szafką, szafy aktowe, nadstawy do szaf aktowych, krzesła konferencyjne, szafy w zabudowie, szafy ubraniowe, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Na przedmiot zamówienia składa się: I. Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi. 1. Lokalizacja obiektów, dla których świadczone będą usługi ochrony: 1) I Oddział ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2, 2) Inspektorat ZUS w Zgierzu, ul. Długa 43, 3) Inspektorat ZUS w Zgierzu, ul. Chopina 5, 4) Inspektorat ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12, 5) Inspektorat ZUS w Łowiczu, ul Kaliska 8, 6) Biuro Terenowe ZUS w Brzezinach, ul. Głowackiego 43, 7) Biuro Terenowe ZUS w Łęczycy, ul. Zachodnia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest nieprzerwane świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z zachowaniem obecnie wykorzystywanej numeracji przez Zamawiającego, za pomocą dwóch cyfrowych łączy telefonicznych ISDN PRA (30B+D), skonfigurowanych w wiązkę PBX z przypisanymi do niej 400 numerami w usłudze DDI oraz dwóch analogowych linii telefonicznych POTS, w budynku ZUS przy ul. Citroena 2 w Szczecinie. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zakres świadczeń usług telekomunikacyjnych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy, wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach biurowych w budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29. Zakres prac obejmuje: a) roboty budowlane polegające na: - dwukrotnym malowaniu farbą emulsyjną ścian i sufitów pomieszczeń biurowych pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń technicznych z przygotowaniem powierzchni, - dwukrotnym malowaniu farbą emulsyjną sufitów korytarzy i klatek schodowych z ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących. 5. Wartość ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup szkoleń w zakresie IBM, SAP, ORACLE, VMware lub równoważnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup: szkoleń w zakresie IBM (część A zamówienia), szkoleń w zakresie SAP (część B zamówienia), szkoleń w zakresie ORACLE (część C zamówienia), szkoleń w zakresie VMware (część D zamówienia). Część A zamówienia – Szkolenia w zakresie IBM: 1) CV311 - DB2 for z/OS New Functions and Features in V10 - dla osób: 3 lub równoważne; 2) CL131PL - Query and Manage XML Data with DB2 9 - dla osób: ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń wydziału poligrafii na potrzeby składnicy akt w budynku II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 36. 1. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty budowlane (w tym: ściany g-k; stolarkę otworową; roboty malarskie, posadzkarskie), c) roboty elektryczne (w tym: inst. oświetleniową i zasilania gniazd; inst. gniazd komputerowych; instalacje zasilania urządzeń went.-klimatyzacyjnych; instalacje ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Rodzaj zamówienia: usługa II. Nazwa zadania: „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach, na posesjach Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy i jednostkach terenowych”. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 79710000-4 – Usługi ochroniarskie Wykonawca będzie realizował zadania ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów (granice nieruchomości) tj.: 1.Oddział w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 26. 2.Oddział w Legnicy ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Biura Poligrafii ZUS, kompleksowych usług poligraficznych w zakresie druku (wraz z surowcem) z gotowych plików Zamawiającego: ulotek, broszur, książek, czasopism i innych wydawnictw informacyjno-promocyjnych na potrzeby ZUS, obróbki introligatorskiej oraz dostawy ww. publikacji do maksymalnie 3 (trzech) siedzib Zamawiającego: w Warszawie, Słupsku i Chorzowie. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodna ze Wspólnym Słownikiem Zamówień ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja klimatyzatorów i urządzeń wentylacyjnych w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych w 2014 roku Rodzaj zamówienia: Usługi Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2014 roku dwóch konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w ...