Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących opraw oświetleniowych w budynku Inspektoratu ZUS w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5. Zakres robót: demontaż starych opraw oświetleniowych – 406 szt., dostarczenie nowych opraw oświetleniowych – 357 szt., przygotowanie podłoża, zamontowanie nowych opraw 2 x 33 z rastrem metalowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar. CPV 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową stolarkę aluminiową wraz z wykonaniem szpalet i ich malowaniem w budynku Inspektoratu ZUS w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5. Parametry stolarki aluminiowej: - konstrukcja trzy komory kształtownik z przegrodą termiczną dostosowaną do montażu okuć zgodnie ze standardem EURO, - uszczelki z EPDM w kolorze czarnym, ślusarka aluminiowa w kolorze brązowym do uzgodnienia z zamawiającym przed jej zamówieniem, - szklenie, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa materiałów biurowych dla O/ZUS Sosnowiec. Rodzaj zamówienia: dostawy. Nazwa i kod CPV: 30192000-1 wyroby biurowe, 30141200-1 Kalkulatory biurkowe; 30199792-8 Kalendarze; 22800000-8 Rejestry, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury; 39292400-9 Przybory do pisania; 22850000-3 skoroszyty i podobne wyroby; 22900000-9 różne druki; 30190000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe; 30197000-6 drobny sprzęt biurowy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy w Oddziale ZUS w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 12. Remont rynien i obróbek blacharskich w Oddziale ZUS w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 12 i 14. Szczegółowy zakres zamówienia określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie; 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 45261320-3 Kładzenie rynien. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie, który jest niezbędny do zabezpieczenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w ilości nie przekraczającej 213.000 (dwieście trzynaście tysięcy) litrów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w latach 2015 - 2017 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 ze zm.) polegających na: 1.1. Przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, krajowych i zagranicznych, w tym paczek oraz przesyłek kurierskich, a w razie niemożności ich doręczenia, zwrocie tych przesyłek jednostkom ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów Oddziału ZUS w Biłgoraju i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp wg poniższego rozwiązania: 1) Część I - Oddział ZUS w Biłgoraju oraz podległe jednostki terenowe 2) Część II - Oddział ZUS w Rzeszowie oraz podległe jednostki terenowe 3. Przedmiot zamówienia w zakresie poszczególnych części obejmuje sprzątanie niżej wymienionych budynków ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mebli. Rodzaj zamówienia: dostawy. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zmontowanie i ustawienie w miejscach wskazanych przez Oddział mebli dla następujących Oddziałów ZUS: 1.Oddziału ZUS w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, 2.Oddziału ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk, 3.Oddziału ZUS w Słupsku ul. Plac Zwycięstwa ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Płocku. Badania muszą być wykonywane na terenie miasta Ciechanowa. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 85100000-0 – usługi ochrony zdrowia 85121000-3 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część nr 1: remont okresowy budynku Inspektoratu ZUS w Ostrołęce, ul. Kuklińskiego 3. Zakres robót obejmuje m.in.: a) malowanie elewacji (w części budynku należącej do ZUS), b) remont kostki brukowej, c) remont studzienki kanalizacyjnej. Część nr 2: odbudowa osłony śmietnika w Inspektoracie ZUS w Ostrołęce, ul. Kuklińskiego 3. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części zamówienia. 3. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Na przedmiot zamówienia składa się: I. Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi. 1. Lokalizacja obiektów, dla których świadczone będą usługi ochrony: 1) I Oddział ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2, 2) Inspektorat ZUS w Zgierzu, ul. Długa 43, 3) Inspektorat ZUS w Zgierzu, ul. Chopina 5, 4) Inspektorat ZUS w Kutnie, ul. Jagiełły 12, 5) Inspektorat ZUS w Łowiczu, ul Kaliska 8, 6) Biuro Terenowe ZUS w Brzezinach, ul. Głowackiego 43, 7) Biuro Terenowe ZUS w Łęczycy, ul. Zachodnia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest nieprzerwane świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z zachowaniem obecnie wykorzystywanej numeracji przez Zamawiającego, za pomocą dwóch cyfrowych łączy telefonicznych ISDN PRA (30B+D), skonfigurowanych w wiązkę PBX z przypisanymi do niej 400 numerami w usłudze DDI oraz dwóch analogowych linii telefonicznych POTS, w budynku ZUS przy ul. Citroena 2 w Szczecinie. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zakres świadczeń usług telekomunikacyjnych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy, wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach biurowych w budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29. Zakres prac obejmuje: a) roboty budowlane polegające na: - dwukrotnym malowaniu farbą emulsyjną ścian i sufitów pomieszczeń biurowych pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń technicznych z przygotowaniem powierzchni, - dwukrotnym malowaniu farbą emulsyjną sufitów korytarzy i klatek schodowych z ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących. 5. Wartość ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup szkoleń w zakresie IBM, SAP, ORACLE, VMware lub równoważnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup: szkoleń w zakresie IBM (część A zamówienia), szkoleń w zakresie SAP (część B zamówienia), szkoleń w zakresie ORACLE (część C zamówienia), szkoleń w zakresie VMware (część D zamówienia). Część A zamówienia – Szkolenia w zakresie IBM: 1) CV311 - DB2 for z/OS New Functions and Features in V10 - dla osób: 3 lub równoważne; 2) CL131PL - Query and Manage XML Data with DB2 9 - dla osób: ...