Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych posesji, pielęgnacji zieleni, odśnieżania i usuwania oblodzeń oraz śliskości w okresie zimowym w obiektach Oddziału ZUS w Wałbrzychu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 1) 90919200-4 Usługi sprzątania biur 2) 90911200-8 Usługi sprzątania budynków 3) 90911300-9 Usługi ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń akcelerujących ruch użytkowanych u Zamawiającego. 2. Miejsce instalacji oraz model urządzeń zostało wskazane w załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca instalacji akceleratorów w ramach swoich jednostek. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 50332000-1 Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej 32420000-3 Urządzenia sieciowe 50312300-8 Konserwacja i naprawa sieciowego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 Pakietów: Pakiet I kompleksowe utrzymanie czystości w budynku I i II Oddziału w Łodzi przy ul. Lipiec Reymontowskich 11. Pakiet II kompleksowe utrzymanie czystości w budynku I Oddziału w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2. Pakiet III kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Inspektoratu ZUS w Zgierzu przy ul. Długiej 43 i ul. Chopina 5. Pakiet IV kompleksowe ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: a. udzielenie licencji/sublicencji na oprogramowanie HP Service Manager lub udzielenie licencji/sublicencji na oprogramowanie równoważne, zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy w celu rozszerzenia eksploatowanego Systemu Zarządzania Procesami Eksploatacyjnymi oraz dostawa i wdrożenie tego oprogramowania, b. świadczenie usług opieki serwisowej oprogramowania wykorzystywanego w ramach Systemu Zarządzania Procesami Eksploatacyjnymi rozszerzonego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego na potrzeby ZUS. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w sieci GSM 900/1800 i UMTS dla 5200 abonentów oraz obsługi Internetu bezprzewodowego dla 3000 abonentów, w tym: a) połączenia telefoniczne lokalne (krajowe), b) połączenia międzynarodowe, c) roaming, d) obsługa SMS, e) obsługa MMS, f) obsługa transmisji ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej dla 35 000 licencji oprogramowania firmy Quest: a) Availability Suite for Active Directory b) Spotlight on Messaging c) Recovery Manager for Exchange Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 72.26.70.00-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej drukarki Xerox X770, rok produkcji 2011, w skład której wchodzą: drukarka Xerox 770, zewnętrzny kontroler druku Xerox Free Flow, moduł podawania papieru Dual OHCF, odbiornik wydruków (finisher D3D4D5), moduł broszurujący z trymerem obcinającym. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie bezterminowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonego Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej (SEIP), wraz z jego instalacją, uruchomieniem oraz aktualizacjami dla dostarczonych baz przez okres kolejnych 36 miesięcy. Na SEIP składa się: 305 baz wielostanowiskowych (sieciowych, z możliwością zainstalowania na stacjach roboczych lub serwerach) z prawem jednoczesnego dostępu z 2680 stanowisk sieciowych oraz 46 baz mobilnych (jednostanowiskowych, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres trzech lat serwisu pogwarancyjnego (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku) urządzeń LAN i WAN wraz z osprzętem, kablami i oprogramowaniem, wskazanych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ zwanych dalej przedmiotem serwisu. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie, tj.: budowa kabiny IT-ROOM o łącznej powierzchni min. 400 m2 i mocy na poziomie min. 600 kW w istniejącym pomieszczeniu o powierzchni 442 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą - zgodnie z wymogami i warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ, szczegółowo wskazanymi w dokumentacji projektowej (obejmującej również część kosztową), zawierającej: - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na terenach zewnętrznych dla Oddziałów ZUS w Bielsku-Białej i Zabrzu. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90 91 12 00 - 8 – usługi sprzątania budynków; 90 91 00 00 – 9 – usługi sprzątania; 90 91 13 00 – 9 – usługi czyszczenia okien; 90 91 40 00 – 7 – usługi sprzątania parkingów; 90 91 92 00 – 4 – usługi sprzątania biur; 90 62 00 00 – 9 – usługi odśnieżania; 90 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego w Oddziałach wchodzących w skład regionu IX, z podziałem na części: 1. ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim 2. ZUS Oddział w Szczecinie, 3. ZUS Oddział Zielonej Górze Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną części zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawy artykułów biurowych na potrzeby Oddziału ZUS we Wrocławiu. Rodzaj i ilość zamawianego asortymentu określone zostały w SIWZ. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. CPV: 30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe; 30192000-1 Wyroby biurowe; 30197000-6 Drobny sprzęt biurowy; 30192350-9 Taśmy do kas rejestrujących; 30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby; 24910000-6 Kleje; 3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartość ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
I. Rodzaj zamówienia: usługa II. Nazwa zadania: „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach, na posesjach Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy i jednostkach terenowych”. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 79710000-4 – Usługi ochroniarskie Wykonawca będzie realizował zadania ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów (granice nieruchomości) tj.: 1.Oddział w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 26. 2.Oddział w Legnicy ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu i Płocku. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części zamówienia: część nr 1: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Białymstoku. część nr 2: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Elblągu. część nr 3: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Płocku. 4. Nazwa i kod przedmiotu ...