Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Rodzaj ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Serwis pogwarancyjny elementów i podzespołów środowiska Mainframe. Część A – Serwis pogwarancyjny serwerów Mainframe: 1) Serwer CPC1, typ IBM 2817-M32, numer seryjny 51-61007, zlokalizowany w COO 2) Serwer CPC2, typ IBM 2817-M32, numer seryjny 51-66592, zlokalizowany w COO 3) Serwer CPC3, typ IBM 2817-M32, numer seryjny 83-11B3E, zlokalizowany w ZCOO 4) Serwer CPC4, typ IBM 2818-M10, numer seryjny 83-593EE, zlokalizowany w COO 5) Serwer CPC5, typ IBM 2818-M10, numer seryjny 83-593FE, zlokalizowany ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1.Nazwa zamówienia: Robota budowlana – przystosowanie lokalu użytkowego na potrzeby Sali obsługi klientów w Inspektoracie ZUS w Wyszkowie. 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego lokalu w budynku wielorodzinnym z usługami na potrzeby Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wyszkowie przy ul. Chopina 9 wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Lokal zlokalizowany jest na parterze. Układ funkcjonalno – użytkowy Inspektoratu podzielono na dwie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku A i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku A i B w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34. 2.1. Roboty ogólnobudowlane 2.1.1.Roboty rozbiórkowe ścian, filarów i kolumn, stolarki drzwiowej, warstw posadzkowych, ścianek działowych, okładzin ściennych, kratek wentylacyjnych. 2.1.2.Wykonanie ścianek z płyt Gips-Karton, gładzi, okładzin ściennych, uzupełnienie tynków. 2.1.3.Wykonanie robót posadzkowych. 2.1.4.Wykonanie robót malarskich. 2.1.5.Wykonanie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury Platformy Usług Elektronicznych (PUE) poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dostarczenie urządzeń oraz licencji na oprogramowanie wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługami wdrożeniowymi – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu Centrum Obsługi Telefonicznej, w tym dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie dwóch nowych lokalizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, zatytułowanym „Opis przedmiotu zamówienia - Rozbudowa Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS”, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Oddziałów ZUS w: Rzeszowie, Jaśle, Nowym Sączu, Tarnowie, Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Radomiu. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień pblicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej upzp wg poniższego rozwiązania z podziałem na 4 części: 1) Część I - Dostawa materiałów do urządzeń ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do wskazanych przez Zamawiającego Oddziałów ZUS w Szczecinie, Zielonej Górze i Pile, w tym rozładunek wraz z montażem i ustawieniem w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć oferty częściowe na dowolne części zamówienia, o których mowa w SIWZ. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia. Cześci zamowienia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w niżej wymienionych Inspektoratach podległych Oddziałowi ZUS w Białymstoku: a) w Inspektoracie ZUS w Sokółce przy ul. Sikorskiego 38 C - linia cyfrowa ISDN BRA 3 x 2 B+D (we wspólnej wiązce PABX) ze wspólną numeracją skróconą DDI: • numer główny: 85 711 04 00, • zakres wspólnej numeracji linii miejskich DDI: od 85 711 04 00 do 85 711 04 29, b) w Inspektoracie ZUS w Suwałkach przy ul. 1-go Maja 33 - linia cyfrowa ISDN PRA ...